PROGRAM Fasader/ka

UVJETI ZA UPIS


U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju fasader/ka može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu, navršenih 18. godina, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju fasader/ka

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE POLAZNIK DOBIVA ZAVRŠETKOM PROGRAMA


Završetkom programa osposobljavanja, polaznici će steći sljedeće kompentencije:
Razlikovati vrste, svojstva i karakteristike materijala koji se koriste pri izradi fasade te ih pravilno primijeniti Izvoditi jednostavne postupke pri izradi fasade uz nadzor majstora fasadera