PROGRAM Računovođa

UVJETI ZA UPIS

Program je koncipiran na način da polaznika usavršava (educira) za djelotvorno vođenje svih poslovnih knjiga uz primjenu računalnog softvera za računovodstvo te za sastavljanje svih financijskih izvještaja, od godišnjih financijskih izvješća do izvješća za potrebe podnošenja poreznoj upravi i drugim relevantnim institucijama. Pritom polaznik stječe sposobnost samostalnog odlučivanja i odabira najpovoljnijih alternativa računovodstvenih politika u početnom i naknadnom priznavanju i mjerenju pozicija financijskog položaja i financijske uspješnosti poduzeća. Navedena obilježja su glavna distinkcija predloženog programa u odnosu na dosadašnje programe usavršavanja za poslove samostalnog knjigovođe, koji educiraju polaznika isključivo za primjenu već odabranih računovodstvenih politika, najčešće u samo jednom području pozicija financijskog položaja i/ili financijske uspješnosti poduzeća. Knjigovođa koristi knjigovodstvene tehnike za evidentiranje nastalih poslovnih promjena i obično se bavi jednim segmentom računovodstva (npr. financijskim knjigovodstvom), dok računovođa podatke iz knjigovodstvenih evidencija sintetizira u financijske izvještaje. Računovođa, za razliku od knjigovođe, samostalno odlučuje i bira najpovoljnije računovodstvene alternative te ima znanje, vještine te pripadajuću samostalnost i odgovornost za samostalno sastavljanje završnog računa i godišnje prijave poreza na dobit.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – područna služba Split, posao samostalnog računovođe deficitarno je zanimanje unutar svih poslova za koje se traži obrazovni profil Ekonomista u rangu srednjeg, višeg i visokog obrazovanja. Jednako tako, prema upitima Centru za cjeloživotno obrazovanje Ekonomskog fakulteta u Splitu, evidentna je i potreba pojedinaca prethodno zaposlenih na sličnim poslovima za formaliziranjem vještina i znanja koje posjeduju te njihovim proširivanjem.

UVJETI UPISA:
U program usavršavanja za poslove samostalnog/e računovođe/tkinje može se upisati osoba koja ima 18 godina i:
a) Završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju za zanimanje ekonomist/ica ili komercijalist/ica;
b) Završenu bilo koju srednju školu u četverogodišnjem trajanju i najmanje dvije godine radnog iskustva na knjigovodstvenim i srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca i uz prethodnu provjeru osposobljenosti (test znanja).

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
Polaznik će:
1. primijeniti određene računovodstvene politike u priznavanju, vrednovanju i naknadnom mjerenju pozicija financijskog položaja (dugotrajna i kratkotrajna imovina, kapital i obveze) te financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
2. usporediti efekte primjene računovodstvenih alternativa na iskazane pozicije financijskog položaja (imovina, kapital i obveze) i financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
3. odabrati najpovoljnije računovodstvene politike koje osiguravaju pouzdan i ispravan prikaz pozicija financijskog položaja (imovina, kapital i obveze) i financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
4. sintetizirati informacije iz računovodstvenih evidencija u financijske izvještaje i izraditi godišnju prijavu poreza na dobit
5. koristiti računovodstvene aplikacije za vođenje poslovnih knjiga.