PROGRAM Zidar

UVJETI ZA UPIS


Za upis u program stjecanja srednje stručne spreme polaznik/ca mora imati završenu osnovnu školu i liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova.
Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje građevinski/a polaznik/ca mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova.

Za polaznike/ice koji/e se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:
o razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik/ca treba polagati
o razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik/ca treba polagati
o praktični dio nastave koju polaznik/ca treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik/ca dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE POLAZNIK DOBIVA ZAVRŠETKOM PROGRAMA


o razlikovati svojstva i primjenu materijala, alata, pribora i pomagala
o razviti vještinu zidanja zidova
o provesti izradu, montažu i podupiranje oplata
o provesti izradu i postav armature prema tehničkom nacrtu za AB konstruktivne elemente
o provesti montažu svih vrsta građevinskih skela
o primijeniti estetiku u graditeljstvu
o pratiti i primijeniti zakonske propise zaštite na radu